Misthy’s Friends Basco

18 februai 2005 – 9 april 2015

Basco (B nest) komt uit de combinatie

Holly Two von Bozener Hof   &   Alaska of White Castle

Zwitserse witte herder pup Basco woonde bij zijn baasjes in  Koudekerk aan de Rijn.

Misthy's Friends Basco (B nest)
Misthy's Friends Basco (B nest)
Misthy's Friends Basco (B nest)