Misthy’s Friend Achak

5 september 2006

Zwitserse witte Herder Misthy’s Friend Achak (C-nest)

Komt uit de combinatie
Misthy’s Friend Angel & Gentle Tjecho v.d. Banjou Burght

Achak woont in Stadskanaal.